EPBD

EPBD is een Europese richtlijn welke staat voor Energy Performance of Buildings Directive. Deze richtlijn verplicht alle EU-landen om de energieprestaties van installaties te verbeteren. Het doel van de EPBD was om in 2020 20% minder CO2-uitstoot te hebben en 20% energiebesparing te bereiken t.o.v. 1990. Deze wet is in 2002 in werking getreden en in 2010 is herzien. De Nederlandse overheid heeft naar aanleiding van deze richtlijn een nieuwe wet opgesteld en de hieruit volgende maatregelen zijn o.a. gericht op airconditioning- en verwarmingssystemen. Deze wet verplicht dat airconditioning- en verwarmingssystemen periodiek geïnspecteerd moeten te worden. De EPBD-keuring van airconditioning- en koelsystemen is vanaf 1 december 2013 verplicht. Het betreft, tot op heden, de klimaat comfort installaties.

In het Klimaatakkoord van Parijs van 2015 hebben bijna tweehonderd landen in de wereld afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot minder dan 2 °C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Nederland wil daaraan een substantiële bijdrage leveren door in 2030 49% minder broeikasgas uit te stoten dan in 1990, en in 2050 95% minder. In 2021 is een nieuw Klimaatakkoord opgesteld in Glasgow, de maatregelen en gevolgen hiervan zijn nog ter uitwerking waarbij de max. toelaatbare opwarming is vastgesteld op 1,5 °C.

De EPBD-richtlijn is in 2020 (opnieuw) herzien en vanaf 10 maart 2020 geldt de nieuwe wetgeving EPBD III. Deze wetgeving is inmiddels ook opgenomen in het Bouwbesluit. De wijzigingen betreffen o.a. een keuringsplicht vanaf 70 kW opgesteld systeem vermogen voor zowel voor koel- als verwarmingssystemen. Deze keuring is de Nederlandse invulling van de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen.

Voor een opgesteld totaal koelvermogen > 290 kW gelden vanaf 2026 aanvullende eisen t.a.v. de gebouwautomatisering (GACS) welke gevolgen kunnen hebben voor de keuringsplicht op basis van NEN-EN 15232-1 Energieprestaties van gebouwen en dient per situatie apart beoordeeld te worden.

De praktische invulling en status is als volgt:

  • EPBD III koelsystemen vanaf 10 maart 2020 elke 5 jaar voor systemen > 70 kW;
  • EPBD III verwarmingssystemen overgangsperiode tot 10 maart 2022;
  • EPBD III inspectie verwarmingssystemen is opgenomen in SCIOS Scope 14;
  • EPBD III verwarmingssystemen vanaf 10 maart 2022 elke 4 jaar voor systemen > 70 kW volgens SCIOS Scope 14;
  • EPBD III verwarmingssystemen welke in de vermogens klasse van EPBD III vallen dienen tussen 10 maart 2022 en 10 maart 2024 gekeurd te worden met een herhaal frequentie van 4 jaar;
  • Door de overheid is een register opgesteld waarin uitgevoerde inspecties afgemeld dienen te worden;
  • EPBD III > 290 kW aanvullende eisen vanaf 2026 t.a.v. GACS;

 

Binnen Dalemburgh beschikken wij over ruime ervaring, de benodigde integrale vakopleidingen en o.a. het Veiligheid Certificaat voor Leidinggevenden. Wij zijn tevens opgeleid als EPBD-inspecteur voor koeltechniek, f-gassen (STEK) koeltechnisch monteur en beschikken over het F-gassen certificaat met bijbehorende geregistreerde meetapparatuur. Voor het EPBD III verwarmingsdeel hebben wij de certificatie voor SCIOS Scope 14 in voorbereiding. Wij gaan ervan uit medio 2022 aan de certificeringseisen te voldoen en ook de EPBD III inspecties voor verwarming aan te kunnen bieden. Hiermee zijn wij in staat een integrale (koeling en verwarming) inspectie uit te kunnen voeren.

Voor meer inhoudelijke informatie wat dit voor u betekend verwijzen wij graag naar onderstaande link van de overheid. U kunt vrijblijvend contact opnemen via onze contact pagina. Graag maken wij een afspraak met u om onze kennis en dienstverlening nader toe te lichten.

Link naar de overheid betreffende installatiekeuringen

rijkslogo

 

 

 

 

 

F-Gassen gecertificeerd ISO